你现在的位置:学校网首页 - 小学试卷 - 四年级试卷 - 小学四年级语文上册词语盘点

四年级试卷:小学四年级语文上册词语盘点

所属栏目: 四年级试卷
【字号: 】【背景色 收藏此页】 【关闭
 关键字:
关键词:小学四年级语文上册词语盘点,小学,四年级上,语文,词语盘点试卷
摘 要:四年级词语盘点单元一班级:姓名:学号:读读写写kuānkuòbówùlǒngzhàofèiténgbēnténgy......
四年级词语盘点

单元一             班级:          姓名:       学号:     

读读写写

  kuān kuò   bó wù    lǒng zhào   fèi téng   bēn téng   yī jiù   huī fù

(       )(       )(        )(       )(      )(     )(      )

càn làn   zhú gān   guī lǜ   fèng xì   zhào yào   shù shāo   jìng jì 

(      )(       )(     )(      )(        )(       )(       )

 bái máng máng  ruò yǐn ruò xiàn  áng shǒu dōng wàng  fēng píng làng jìng

(           )(              )(                )(               )

shuǐtiān xiāng jiē  héng guàn jiāng miàn  qítóu bìng jìn  màn tiān juǎn dì

(             )(                 )(           )(             )

读读记记

chàn dòng  shà shí  fǎn chā  huā huì  zhǎng cháo  róng shù  zhèn jìng

(       )(     )(      )(     )(         )(      )(       )

lí huáng   zǐ tán sè   bǎi hé sè   pú táo huī   qié zi zǐ   jīn càn càn  

(        )(        )(       )(         )(       )(          )

xiào yíng yíng  rén shēng dǐng fèi  shān bēng dìliè  bù róng zhì yí

(            )(              )(            )(             )

shén mìmò cè  shén lái zhībǐ  qiān zī bǎi tài  rén jìhǎn zhì yìng jiēbù xiá(          )(           )(            )(           )(          )

juān juān xì liú  lián lián fēi pù  tāo tāo jiāng shuǐ  yù yù cāng cāng 

(           )(            )(            )(               )

 huǎng huǎng hū hū

(              )

四年级词语盘点

单元二                     班级:          姓名:       学号:     

读读写写

 jūn yún   chóng dié  kòng xì  yè bǐng  chù jiǎo   hén jì  zhú jiàn

(      )(       )(      )(      )(      )(     )(      )

xiū xiǎng  zhù zhái   yǐn bì   yǐn cáng  xuǎn zé  zhù zhǐ  dòng xué 

(      )(       )(      )(       )(      )(     )(      )

róu ruò   sōu suǒ    qīng xié   píng tǎn    bā tǔ   kuān chǎng  

(      )(       )(       )(       )(       )(       )

yǐn rén zhù yì  háo bù kě xī   suí yù ér  ān  

(            )(           )(             )

读读记记

jiāo lóng  shèn zhòng  níng jìng   jìng mì  háo fàng  wú liáo  ǒu rá

(       )(         )(         )(       )(       )(      )(       )

zhǎn xīn   piāo yí   qīng yì   zī liào   zhèng jù   gǔ wǔ   kǎo zhèng  

(        )(      )(       )(      )(       )(       )(        )

qǐ yuán     zhào kāi    jiǎ shuō    zhèn dòng   zuò wò bù  ān  

(         )(        )(        )(         )(              ) 

bù kě sī yì  jīng shén dà zhèn  wǎng fèi xīn jī  hào rú yān hǎi

(          )(               )(           )(            )

xiāo mó shí guāng 

(                )


四年级词语盘点

单元三                      班级:          姓名:       学号:     

读读写写

yáng yì   yǔn xǔ   wéi qiáng   lóng dōng  gū dú    xùn chì   fù gài

(      )(      )(        )(        )(      )(       )(      ) níng shì   lěng kù  yú kuài   chāi chú   shèng xià  fá mù  gào shìpái

(       )(       )(       )(        )(        )(      )(        )

huǒ là là    méi yóu dēng   xiān huā shèng kāi   lǜ shù chéng yīn  

(          )(           )(                 )(               )

xiān guǒ piāo xiāng  kuáng fēng dà zuò  xuě huā fēi wǔ  cǎo cuì huā kāi

(                )(               )(             )(            )

读读记记

liǎn jiá  bǐ cǐ  tiě qiāo   shù chà  chà yì   mài zi  yì wù   mù jiàng

(     )(     )(      )(      )(      )(     )(      )(       )

  mù ǒu   biǎo qíng  lèng zhù   zhuài zhù  wēn róu  sā huǎng  mó zhàng

(      )(       )(      )(       )(       )(       )(       )

xiào xī xī    xìng chōng chōng    máo róng róng   kū zhī bài  yè

(          )(                )(             )(            )

qín qín kěn kěn     bèng bèng tiào tiào   kě lián bā bā

(               )(                )(            )


四年级词语盘点

单元四                     班级:          姓名:       学号:     

读读写写

gāoào  zhèng zhòng   jīng jù  zī wèi  tǎng ruò  shìhòu   píqì  zé bèi

(     )(         )(      )(     )(      )(     )(     )(    )

lín jìn  xìng gé  rèn píng  tān wán   jìn zhí  gǎo zhǐ  méi huā  diē dǎo

(     )(     )(       )(      )(     )(      )(     )(      )

 kāi pì   jú cù bùān  háo bù xiāng ràng   yī rì sān cān  cóng róng bú pò

(     )(          )(              )(            )(            )

yáng cháng ér qù  kōng kōng rú yě  gōng yǎng bù zhōu   bú shèng qí fán

(              )(             )(               )(             )

  jià zi shí zú    bǐng xī níng shì  biàn huà duō duān  zhī shé huā luò

(           )(              )(                )(              )

读读记记

kuáng fèi   pān tán   ní nìng  qiāng diào   diān liàng  lián yī  shǔ yú

(        )(       )(       )(        )(       )(      )(      )

zhǔ zǎi    táo qì   fǎn kàng   qī wǔ  chéng jì  qī cǎn  cíài   xīn kǔ 

(       )(      )(       )(       )(      )(      )(     )(      )

yǐn háng dà jiào   màn tiáo sī lǐ   zì yóu zì zài   shēng qì bó bó  

(              )(            )(            )(             )

rú yuàn rú sù   chèn qí bú bèi

(            )(             )


四年级词语盘点

单元五                  班级:          姓名:       学号:     

读读写写

pán xuán  chéng zhuān  chéng qiáng  tún bīng  bǎo lěi  dǎ zhàng  hū yìng

(       )(           )(          )(         )(      )(        )(      )

 jiān bǎng  zhì huì   níng jié  cháng láng   zhù zi    jiàn zhù  gōng diàn 

(        )(        )(        )(          )(        )(        )(       )

cōng  yù   yǎn yìng   zhū hóng   dīàn   diāo kè   shī zi   fó xiāng gé

(        )(         )(         )(       )(        )(        )(        )

qì pò xióng wěi  jīn bì huī huáng  shén qīng qì shuǎng  yǐn yǐn yuē yuē

(             )(               )(                   )(              )

zī tài bù yī  

(          )

读读记记

dǒu qiào    sǒng lì   huà fǎng   yuǎn tiào   niǎo kàn   tǒng shuài

 (        )(        )(          )(         )(        )(       )

duān xiáng  yún chèn  pèi hé  diāo sù  qì gài   jiā yù guān  yí hé yuán

(         )(        )(       )(       )(      )(          )(         )

chóng shān jùn lǐng  jǔ shìwú shuāng   xiǎng yù shì jiè   shēn cái kuí wú

(                )(               )(               )(               )

shén tài zì ruò   jiǔ jīng shā chǎng  nán zhēng běi zhàn  suǒ xiàng pī mǐ

(             )(                 )(                )(               )

yuè yuè yù shì   ruò yǒu suǒ sī   shū sǐ pīn bó

(               )(              )(               )


四年级词语盘点

单元六                     班级:          姓名:       学号:     

读读写写

jiàn gé   lǎn duò   sú yǔ   píng héng    lián jié    kuà yuè   hǎi xiá

(       )(      )(      )(        )(       )(       )(      )

guìshù   cāng bái   hóng rùn    yí zhí   xìng yùn    tái wān    xí jī 

(       )(       )(       )(       )(        )(        )(       )

qī dài   kōng kuàng   zàn tíng    shān hóng bào fā   qīng bō yàngyàng

(      )(         )(        )(               )(               )

lǐ suǒ dāng rán    tán hé róng yì    píng ān wú shì    tū rú qí lái  

(               )(             )(              )(             )

 gǔ ròu tóng bāo   xuè mài qīn qíng    huǎng rán dà wù

(              )(              ) (              )

读读记记

qiǎn zé  diāo líng  lì hài  lián mǐn  dīng níng  zhǔ fù  huái bào  bēiāi

(      )(       )(     )(     )(        )(     )(      )(     )

shī rùn   xǐ yuè  xié tiáo yǒu xù  rén yǐng chuò chuò  háo táo dà kū

(      )(      )(            )(               )(          )


四年级词语盘点

单元七                   班级:          姓名:       学号:     

读读写写

bó fù  mó fàn   xún jǐng   chǎo rǎng   chéng chǔ   bào fù   xiōng huái

(     )(      )(       )(        )(        )(       )(        )

hè cǎi   tuī jiàn    yǎn lián   shān diào   guī fàn    zào rè   róng qià 

(     )(       )(        )(        )(      )(       )(      )

huáng hūn   kè tīng   dìguó zhǔ yì   dēng hóng jiǔ lǜ   rè nào fēi fán

(        )(       )(             )(             )(             )

fēng hé rì lì   yào wǔ yáng wēi   dé yì yáng yáng  zhèn xīng zhōng huá(          )(               )(             )(                )

读读记记

qū shǐ    jué qǐ   yú huī   yùn hán   xǐ shù    qiè yì    fǎn bó 

 (       )(      )(       )(      )(      )(       )(      )

mào mèi   shū yuǎn   cǎi fǎng     jì mò     fēn xī     piāo piāo rán 

(       )(        )(       )(        )(       )(             )

kēng qiāng yǒu lì   jīn pí lì jìn   diàn huà hào mǎ   xíng dān yǐng zhī

(              )(            )(              )(                )

hé mù xiāng chǔ   huàn nàn yǔ gòng   shòu yìfěi qiǎn  nián shào qì shèng(              )(               )(              )(               )

nián yú gǔ xī     luó jí

(             )(      )


四年级词语盘点

单元八                  班级:          姓名:       学号:     

读读写写

gǎi guān  chéng dù  yī lài   jì tuō  huàn xiǎng  dòng chá  lián xì(       )(       )(       )(       )(         )(        )(      )kǒng lóng  xiōng měng  gē zi   miáo huì  qīng yíng  mǐn jié  yīn tè wá(      )(          )(     )(      )(       )(      )(          )   yuán zǐ hé  zhé xué jiā  hū fēng huàn yǔ  chū hū yìliào  nóng gēng shè hu(       )(         )(             )(            )(             )

téng yún jià wù  chéng kòng diàn huà  guī gēn dào dǐ  xīn xǐ ruò ku(            )(                 )(              )(              )

xíng tài gè yì

(            )

读读记记

shù  jù   qīng sōng   yuè ěr    cāng kù    chǔ cún    shì fàn

(       )(        )(       )(       )(        )(       )

pēng tiáo  pēng chǎo  yù yuē  zōng hé  pàn duàn  tí gōng  chí dùn  lì rú

(      )(        )(      )(     )(        )(       )(      )(      )

shāi xuǎn   fú shè   táo tài   yán jiǎn   táng niào bìng  yuǎn yáng chuán bó(        )(      )(      )(      )(            )(               )

yòng wǔ zhī dì  měi wèi jiā yáo

(             )(             )下一页

 教学视频

更多教学视频

 • 沙井镇荣根学校教学视频
  学科:语文 课程:跨过海峡的生命桥 年级:小学四年级 版本:人教课标版 教师:韦慧宁
 • 龙华中心小学教学视频
  学科:英语 课程:My family 年级:小学二年级 版本:人教版 教师:陈坤
 • 天健小学教学视频
  学科:数学 课程:圆环的面积 年级:小学五年级 版本:江苏教育出版社出版 教师:张华
 • 福田区翰林学校小学部教学视频
  学科:语文 课程:搭石 年级:小学四年级 版本:人教版 教师:邵卓
 • 平湖街道凤凰山小学教学视频
  学科:英语 课程:Show me the picture 年级:小学三年级 版本:小学综合英语 教师:陈世卉
 • 华新小学教学视频
  学科:语文 课程:《乡下人家》《牧场之国》《麦哨》 年级:小学四年级 版本:人教课程标准实验版 教师:谢家碧
 • 红桂小学教学视频
  学科:品德与社会 课程:数码故事的研究 年级:小学六年级 版本:0 教师:刘素敏
 • 观澜中心小学教学视频
  学科:语文 课程:“精彩极了”和“糟糕透了” 年级:小学五年级 版本:1 教师:吴小丹

城市学校网网版权与免责声明:

1、凡本网来源注明“城市学校网”的所有作品,版权均属于城市学校网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:城市学校网”。违反上述声明者,城市学校网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明“来源:XXX(非城市学校网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。QQ:1191060874
关于我们 | 市场合作 | 建议反馈 | 站点地图 | 联系我们 | 免责声明
深圳幼儿园 | 深圳小学 | 深圳中学 | 深圳大学 | 深圳培训 | 咨询 | 问题 | 讨论 | 百科 | 小学作文 | 初中作文 | 高中作文 | 英语作文 | 试卷 | 看书 | 招聘 | 教案 | 课本 | 课堂 | 听力

技术支持:www.szxuexiao.com 最佳浏览分辨率:1024*768、IE6以上 声明:本站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载或引用的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除!