你现在的位置:学校网首页 - 小学试卷 - 三年级试卷 - 2012-2013学年苏教版小学三年级语文上学期看拼音写词语复习

三年级试卷:2012-2013学年苏教版小学三年级语文上学期看拼音写词语复习

所属栏目: 三年级试卷
【字号: 】【背景色 收藏此页】 【关闭
 关键字:
关键词:2012-2013学年苏教版小学三年级语文上学期看拼音写词语复习,小学,三年级上,语文,看拼音写词语,复习,苏教版试卷
摘 要:三上语文看拼音写词语姓名________得分_____tuīkāibōlànɡqīnɡqīnɡpiāodànɡyúkuàidàoyì......
三上语文看拼音写词语

姓名________ 得分_____

tuī kāi  bō lànɡ qīnɡ qīnɡ  piāo dànɡ yú kuài  dào yìnɡ huǒ bàn qiāo qiāo  huán rào  

(      ) (       ) (         ) (        ) (        ) (       ) (        ) (       )  (       )

ān pái  jìn qínɡ  qīn ài   xìnɡ fú   gōnɡ kè  lü shù hónɡ qiánɡ liánɡ shuǎnɡ  sì zhōu

(    )  (      ) (       ) (         ) (        ) (               )   (       )  (        )

bái tǎ  cōnɡ minɡ  cí diǎn  bō tāo  qínɡ jǐnɡ cí yǔ  yán shí shēnɡ yīn  jīnɡ tāo pāi àn

(      )  (       ) (      ) (       ) (       ) (      ) (      ) (         ) (             )

yì wèi shēn chánɡ   fènɡ xiàn   jiāo yánɡ sìhuǒ  liè rìdānɡ kōnɡ bù jǐn  àn biān  yì si

(                )  (       )   (            )  (             ) (      ) (      ) (      )

hán shān sì shí jìnɡ  tínɡ bó  zhōnɡ shēnɡ  féi měi   piāo línɡ   huí ɡuī   zhěnɡ tǐ

(         ) (        ) (       ) (         )  (      ) (        )  (        ) (        )

shū sònɡ  xínɡ tài ɡèyì  rǔ zhī   xiàn zài  zhuó zhuànɡ  cōnɡ cuì   yìnɡ zhào  dùn shí

(        )  (          )  (      )  (       ) (        )   (       )   (        ) (       )

liǎn pánɡ   yín huī   běi dà huānɡ  dǒu dònɡ  bō wén  shān lǐnɡ   lián mián qǐ fù

(        )  (       ) (         )  (       ) (        ) (        )    (             )

rán shāo   zàn měi   tǐnɡ bá   yí bì rú xǐ   rè nào fēi fán   bái mánɡ mánɡ  chuānɡ lián 

(       ) (        ) (         ) (           ) (             )  (             )   (       )

yǎn yìnɡ  yōu yánɡ  yóu rú   piāo fú  yè mù chū chúi wǎn  rú   ɡé wài  yì bān  zhàn lán

(        ) (      ) (       ) (       ) (             ) (         ) (      ) (       ) (      )

yuǎn tiào  dànɡ yànɡ cōnɡ lǜ  qīnɡ róu  wéi rào  cénɡ cénɡ dié dié  xīn kuànɡ shén yí   

(      )  (         ) (      ) (        ) (       ) (                )  (                ) 

shì xiàn  bù rěn yí kāi   xī yǐn  yī shān ér jiàn  shèng dì róng qiú zhǔ fù shā mò  mí huò  

(     )   (           )  (       ) (            )  (       ) (      ) (      )(     )  (      )  

biǎo miàn  bō guāng lín lín  yān sǐ  bǎi wàn fù wēng  pò bu jí dài   gè zhǒng gè yàng réng rán  

(       )  (          ) (        ) (           )   (         )   (           )  (         ) 

gǎn xiè  shōu huò  xīng fèn  néng gàn   zòng shēn  mò fáng   zhāo jí  āi shēng tàn qì    jī liè 

(      ) (       ) (        ) (       )   (      )  (       ) (       ) (          )   (       )  

yìnɡ chèn  chún jìnɡ xiónɡ wěi  tòu liànɡ  duì zhào  mínɡ jié zhuànɡ lì  jì zhù   jiànɡ luò sǎn 

(       ) (       ) (       ) (       ) (        ) (         ) (        ) (      )  (         ) 

qīn qiè  ní ba  jīn càn càn  shēnɡ ɡēn zhǎnɡ yè   jìnɡ xiānɡ kāi fànɡ  mài zǐ bǎo cún  fánɡ zhǐ

(     ) (      ) (          ) (               ) (              ) (      ) (      ) (       ) 

 shí pǐn    bài fǎnɡ    fǔ mō   yáo huànɡ yuán xínɡ    suí jí   huǒ yàn   qì chōnɡ chōnɡ

(         )  (       )  (       ) (       ) (        )  (         ) (       )   (            )  

shuǐ jīnɡ ɡōnɡ   hú zuò fēi wéi  xīnɡ fēnɡ zuò lànɡ  xìn xīn   huī xīn   shī bài   dònɡ yuán   

(            )  (           ) (              )  (        ) (        ) (        ) (          ) 

dǐ kànɡ qīn lüè  zhàn dòu  chénɡ ɡōnɡ bài zhànɡ  biǎo shì miǎn chú  qū rǔ   jiàn yì  móu chén

(      ) (     ) (       ) (       ) (         ) (       ) (        ) (      ) (       ) (        )

hòu huàn   chǐ rǔ   wàn bān wú nài   zhuǎn ruò wéi qiánɡ  chái cǎo  fū fù    zhēnɡ fú    nǔ lì  

(       ) (        ) (            )  (             ) (        ) (       ) (        ) (       )

 yì chánɡ   fēn xī   rú ɡuǒ   fā xiàn   zhěn duàn  mù guǎn  xínɡ zhuànɡ  nèi zànɡ  tònɡ kǔ

(        ) (       ) (      ) (       )  (       )  (        ) (       )    (       ) (        ) 

huǎn bù  yán jiū  zǐ xì xiào ɡuǒ  fán huá  hé xù  shū fu  qīnɡ tīnɡ  ɡuān shǎnɡ jù jí jīnɡ cǎi 

(      ) (    ) (     ) (        ) (      ) (     ) (       ) (       )  (      ) (     )(       )

shǎn yào  jǔ shì wén mínɡ  rén liú rú cháo  lànɡ pínɡ shā xì  biǎo yǎn zuān quān  lín cì zhì bǐ

(       ) (              ) (            ) (            )  (       ) (       ) (            )

chuī zòu  jiànɡ lín  yuè qǔ  shuǐ jīnɡ  zhí wù  lín lánɡ mǎn mù  bēn liú bù xī  wǔ yán liù sè 

(       ) (        ) (       ) (        ) (       ) (          )  (           ) (             )

bái yánɡ   zhēn zhū  yuán rùn  zhuāng diǎn  shēng jī bó bó   jùn qiào  yì gǔ rè qì  xí lái  

(       )  (        ) (       ) (        )   (             ) (        )  (          ) (     )

pī zhe   chénɡ shú  huà shí  qī fu    zá cǎo   tū rán   lāo huí  jí jiānɡ  zhèn dìnɡ  

(       ) (        )  (      ) (      )  (       ) (      ) (      )  (      )  (        )

xǐ xùn    huó pō   jí qiè   shèn zhì   bā kāi   zhānɡ wànɡ   chí mínɡ zhōnɡ wài    zú jì

(       ) (       ) (        ) (      ) (         ) (          )    (          )    (        )

hónɡ bái xiānɡ jiàn  fǎng fú   dù pí  bào gào   bāo kāi   jīnɡ yínɡ tòu liànɡ  tián jīn jīn  (                 ) (        ) (     ) (       )  (        ) (             )  (         ) 

 hào qí  qí ɡuài  méi tàn  kuànɡ wù  kuànɡ shí  bèi ké    shū shū  dìqiào  páo gēn wèn dǐ

(      ) (       ) (       ) (       )  (        )  (      )  (       )  (      ) (           )

jiǎo yìn   fēn fēn   jī liè    jǐnɡ jué   qì shì xiōnɡ xiōnɡ   mán bù jiǎnɡ lǐ  bù yóu fēn shuō

(       ) (       ) (      ) (         )  (            )   (            )   (             )

yī yōnɡ ér shànɡ  pīn pìng  là huáng    hóng liàng  shōu shi yǒu qì wú lì tuō xiǎn  zhēng chǎo

(            ) (       )  (       )  (         )  (      )(            ) (      ) (         )

 xīn sī   chì bǎnɡ   shǒu bì   zhì huì lǎo rén   hánɡ tiān fēi jī  dān xīn  páng rán dà wù

(      )  (       ) (         ) (               )  (            ) (       )  (            )

wú yǐnɡ wú zōnɡ   zì yóu zì zài  wèi xīng   wéi xiū   zhuǎn yǎn jiān  huíshōu  tì dài 

(                )  (            ) (       )  (       )   (          )  (       ) (       )

sǔn shānɡ  cānɡ bái  jūn yī  zhí yuán   shī shēnɡ   nán zǐ hàn  yóu jú  shāng shì  hàn rú yǔxià

(      ) (        ) (       ) (       )  (        )  (         ) (      ) (       )  (         )

nián qīnɡ rén   kùn jìnɡ  yuàn yì   lún liú   zhù shì  chí jiǔ   jiǎnɡ shù   jiàn jiàn pínɡ xī  (         )  (       ) (        ) (       ) (       ) (       )  (        ) (                ) 

yì shēnɡ bù kēnɡ  zhǎn xīn   miǎn qiǎnɡ  dāo shù  yí gònɡ gānɡbǎn  liǎo jiě  pínɡ jìnɡ  (           )  (        )  (          ) (        ) (     ) (       ) (       )   (        ) 

jīnɡ jiǔ bù xī  sǎo xìnɡ  móu shēnɡ  wéi yī  fēnɡ yōnɡ ér zhì   yī wú suǒ huò  mái tóu kǔ ɡàn

(        ) (       )  (         ) (       ) (               ) (               ) (             )  

qīnɡ pén dà yǔ  xiōnɡ dì  yì xiānɡ zhònɡ yánɡ  qínɡ jǐnɡ   jiā jié  dēnɡ ɡāo  tiān ɡè yī fānɡ 

(           )  (       ) (        ) (         ) (         ) (       ) (       ) (             ) 

yī nián yī dù  chànɡ ɡē   tònɡ kǔ  kònɡ xián   zǒnɡ tǒnɡ   zǔ zōnɡ  yǎn lèi   fù nǚ   fèi chú 

(        ) (        ) (         ) (         ) (         )  (       )  (       ) (     ) (       )

né zha  bù lǔ sī  yuè wánɡ ɡōu jiàn wú wánɡ fū chāi  léi nài kè   liú bó chénɡ   bǐ dé fú léi tè 

(     ) (        )  (           ) (               ) (        ) (            )  (             ) 

wánɡ wéi  sūn zhōnɡ shān  dù mù  zhānɡ jì    lā sà   pú ɡōnɡ yīnɡ   hánɡ zhōu   sōnɡ ruǎn

(       )  (          ) (       ) (         ) (      ) (            ) (          ) (           )

chōnɡshuā ruò yǒu suǒ wù féi wò  kēnɡ kēnɡ wāwā péi yù  jiāo yàn  mǎi miàn bāo fù jìn shí xiàn

(        ) (          ) (     ) (               ) (      ) (      ) (          ) (     ) (      )

rè nào  fú lǎo xié yòu  xìnɡ ɡāo cǎi liè   sīniàn   sī xù wàn qiān   tiāo chái  jì rán  chā yānɡ 

(     ) (           ) (            ) (       ) (               )   (      ) (      ) (        )

shòu zuì  cán hài  xīn téng   cì tòng   yòu xiǎo    shāo fàn   xǐ yī  yīng gāi  xīn hài gé mìng

(      ) (       ) (        )  (      )  (       )   (       ) (       ) (       ) (          )

多音字组词

   zuān(       )    huá         )   pō           )    ɡān           )    jī           

钻               华              泊               干                几             

zuàn(           )    huà         )   bó           )    ɡàn          )    jǐ            

   zānɡ(        )       jiǎ (       )    zhuǎn (       )     ké  (      )    shěng(       ) 

脏               假               转                 壳               省

   zànɡ(        )       jià (       )    zhuàn (       )     qiào(      )    xǐng (       )

    là (        )       jiān (        )     cān (        )       chā(        )      xīnɡ (        )

落               间               参 shēn (        ) 差   chāi (        ) 兴

luò(        )       jiàn (        )     cēn (        )       cī (        )      xìnɡ (        )

chēng (        )    xínɡ (        )     shènɡ (       )      chuan (       )      hǎo (       )

称                行                 盛                  传                 好

chèn (        )     hánɡ (        )     chéng (        )      zhuàn (       )     hào (       )

   jìn(       )     sì(       )     xiě(       )      de(        )    cháanɡ(      )

尽              似               血                 得                长

   jǐn(       )     shì(      )     xuè (      )      dé(        )    zhǎnɡ(       )

   jiànɡ(      ) zhònɡ(      )    hún(      )   mò(       )       zhònɡ(       )

降              种                混               磨                重

   xiánɡ(      ) zhǒnɡ(      )    hùn(      )   mó(       )       chónɡ(         )

   qiǎnɡ(      )   fēn(      )    nán(      )   quān(      )      hái(         )

强               分               难              圈                 还

   qiánɡ(      )   fèn(      )    nàn(      )   juàn(      )      huán(        )

   shù(       )   le(      )      jiē(      )   zhe(       )      chǔ(       )

数              了                结               着                处

   shǔ(       )   liǎo(      )    jié(      )   zháo(      )      chù(       )

   diào(      )    jiāo(      )   mái(      )     jiānɡ(     )   jiào(       )

调               教               埋               将                 觉

   tiáo(       )   jiào(      )   mán(      )     jiànɡ(     )   jué(        )

   kōnɡ(       )    shǎo(      )   gēnɡ(     )

空                少               更

   kònɡ(       )   shào(      )    gènɡ(     )


三年级修改病句

一、成分残缺:

1.老师和我去医院看望。

2.在第二十八届奥运会上,我国体育健儿顽强拼搏的精神。

3.每天早上去公园锻炼身体。                  4.晶晶从小养成了讲卫生。

5.接到“三好学生”奖状,高兴极了。          6.艰难地向高峰攀登。

7.小朋友都应该上课专心听讲的好习惯。        8.我们学校的诗歌朗诵比赛。

二、重复:

1.商场里有各种各样种类繁多的玩具。

2.树上结满了许许多多数不清的果子。

3.我把老师布置的所有一切作业都做完了。

三、用词不当:

1.我要连续努力,争取更大进步。             2.我把教室打扫得整整齐齐。

3.我们要做到节约用水的好习惯。             4.宽敞的草原一望无边。

5.联欢会上,大家表演了一个个精致的节目。

四、矛盾:

1.迎面走来了一位须发花白的老奶奶。

2.乌云和大雨一起从天空中倾泻下来。

五、前后颠倒:

1.田野里吹来稻花香一阵。

2.中国人口是世界上最多的国家。

3.爸爸讲了许多雷锋动人的故事。

4.我介绍给来宾们学校的情况


下一页

 教学视频

更多教学视频

城市学校网网版权与免责声明:

1、凡本网来源注明“城市学校网”的所有作品,版权均属于城市学校网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:城市学校网”。违反上述声明者,城市学校网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明“来源:XXX(非城市学校网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。QQ:1191060874
关于我们 | 市场合作 | 建议反馈 | 站点地图 | 联系我们 | 免责声明
深圳幼儿园 | 深圳小学 | 深圳中学 | 深圳大学 | 深圳培训 | 咨询 | 问题 | 讨论 | 百科 | 小学作文 | 初中作文 | 高中作文 | 英语作文 | 试卷 | 看书 | 招聘 | 教案 | 课本 | 课堂 | 听力

技术支持:www.szxuexiao.com 最佳浏览分辨率:1024*768、IE6以上 声明:本站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载或引用的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除!