你现在的位置:学校网首页 - 小学试卷 - 四年级试卷 - 小学四年级语文下册一至八单元看拼音写词语网页版

小学四年级语文下册一至八单元看拼音写词语网页版

所属栏目: 四年级试卷
【字号: 】【背景色 收藏此页】 【关闭
 关键字:
关键词:小学四年级语文下册一至八单元看拼音写词语网页版,小学,四年级下,语文,一至八单元,看拼音写词语试卷
摘 要:四年级第一单元看拼音写词语姓名:读读写写dòngtíngjiāngnánwánshǎngwúxiáku&......
四年级第一单元看拼音写词语       姓名:          


读读写写

dòng tíng  jiāng nán  wán shǎng  wú  xiá   kuò sàn  pāndēng  

(         )(          ) (        ) (         ) (        )(        )

tài shān  luò tuó  ping zhàng  zhè jiāng  yóu tóng  yōng jǐ  

(        )(        ) (         )  (        ) (        ) (         )

kǒng xì  yǎng wò  tún bù   shāo wēi  é jiǎo  cā shāng  wān yán 

(      ) (       )(       ) (        )(        )(          )(        )

yī  jù   jìng tíng shān   bō lán zhuàng kuò   shuǐ píng rú jìng  

(       ) (                ) (                    ) (                     )

fēng luán xióng wěi  hóng yè sì huǒ   bá dì ér qǐ  qí fēng luó liè  

(                     )(                  ) (             )(                 )

xíng tài wàn qiān  sè cǎi míng lì   wēi fēng wù lì   tū wù sēn yù

(                  ) (               ) (                 ) (               )

lián mián bú duàn   

(                   )


读读记记

fěi cuì  liánɡ shuǎnɡ  ɡāo sǒnɡ   shān jiàn   tòu shè   jì jìnɡ 

(       ) (           ) (         ) (         ) (        ) (        )

zēnɡ tiān   xì suì   mǎ  tí   róu nèn    jǐn duàn    mián yán  

(        ) (       ) (      ) (         ) (         ) (          )

xuàn làn  bái ái ái  chónɡ chónɡ dié dié   bān bān diǎn diǎn 

(        )(          ) (                     ) (                    )


第二单元看拼音写词语        姓名:          

读读写写

wéi  chí  jīng zhàn   shǔ yú   bǎi huò   zàn shǎng   lì wài

(         )(         ) (        ) (        ) (        ) (        )

qíng xíng  hóu jié   hào  mǎ   zūn  yán  shàn liáng  cái fù

(        ) (        )(        ) (         ) (         ) (          ) 

táo nàn   pǔ shí   kuǎn dài   chuí bèi   qì zhòng    dào  dé

(       )(        ) (         ) (        ) (         )  (        )

huǎn huǎn shǐ guò      mèn mèn bú lè       gǔ shòu rú chái

(                      ) (                    )  (                 )

  mí huò bù jiě    pí bèi bù kān    bō diàn huà   xiàng  pí

(                ) (                  )(              ) (           )

 láng tūn hǔ yàn   miàn chéng cài sè    xǔ pèi   jiāng  yìng

(                  ) (                    ) (       ) (             )


读读记记

jié jū   zhuàn qián  dān wù   liànɡ shài   dào xiè  

(        ) (          )(         ) (          ) (         )

zhú  qiān   shú liàn   jiào dǎo    huǒ hòu     chén zhònɡ

(         ) (         ) (         ) (           ) (          )

jiǎnɡ jiū   shòu yì   yǎn shén     bēn chí    mènɡ mèi yǐ qiú

(         ) (         )(          ) (          ) (                )

jiānɡ  xīn  bǐ  xīn    zǒu jiē chuàn xiànɡ    ɡǔ   lì

(                       ) (                       ) (           )

  kuì zènɡ   sǔn shānɡ   tiān jīn     kuān rónɡ    bào yuàn

(          )(              )(          )  (           ) (         )


第三单元看拼音写词语     姓名:          

读读写写

lǚ  yóu   jiē kāi   shā tān    mǐn ruì   zhēn chá   chǔn shì  

(        ) (       ) (        ) (        ) (          )(          )

fǎn huí   cāng yíng   bǔ jiù   biān fú   qīng lǎng   bǔ zhuō  

(       ) (           )(        ) (       ) (          ) (        )

wén zi  bì kāi  líng dāng  zhēng xiān kǒng hòu  yú guàn ér chū

(       )(       )(         ) (                      ) (                )

xiǎng chè yún xiāo   hǎi ōu  tuī jìn  qíng yuàn  qǐ tú  fēi é

(                     ) (       )(         )(          )(      )(      )

 ruò wú qí shì   jiàn sǐ bú jiù   qì chuǎn xū xū    yòu  guī

(              ) (                )  (                )  (          )

  héng qī shù bā   yíng guāng píng   zhàng ài wù   yú bù kě jí

(                  ) (                 ) (             ) (            )


读读记记

zhù cháo  jīnɡ yínɡ  nǎi zhì   féi wò    yōu huàn   bēnɡ tā

(         )(          )(        ) (        ) (          ) (        )

qīn shí  yáo lán   zhí bèi   sào zhou    tú  rǎnɡ   fǔ  làn

(       )(          )(         ) (         ) (          ) (        ) 

cǎn huò   bǔ shí    fán zhí   zhì fú   ɡuān jiàn   zhē ténɡ

(        ) (        ) (       )(         ) (        ) (          )

 jī yì   yì xiǎnɡ tiān kāi  duō zāi duō nàn   suí xīn suǒ yù  

(      )(                     )(                   )(                   )

bù zhé bú kòu   jī huǐ rén wánɡ    yù chū yòu zhǐ   huǐ miè

(               ) (                 ) (                  )  (       )

 kū zhī làn yè    qīnɡ ér yì jǔ     qī  xī      dī bà  

(                ) (                ) (         )  (       ) 


第四单元看拼音写词语     姓名:          

读读写写

chén jì   chén jìn   kǎi xuán    níng shén    mái fú      

(        ) (        ) (          ) (          ) (          ) 

zhuàng liè   níng gù    xiè yì    jīng jì    kǒu shào    

(           ) (        ) (        ) (        ) (           )

ā yí    gòng xiàn    hū yù    jīng tōng    shēn  qíng   

(      ) (           ) (        ) (          )  (           ) 

shèng tán    wéi hù    mó mo hū hu    yǒng zhù rén jiān    

(          ) (        ) (              ) (                      ) 

shāo huǐ    zuì è     pán wèn    wěi xù    zhēng yī  

(         ) (        ) (         )(          ) (         )

jù jīng huì shén    jiàn kāng    bù huāng bù máng   

(                   )  (          )   (                    ) 

duàn duàn xù xù     zá cǎo cóng shēng    yǐ fáng wàn yī  

(                  )   (                     ) (                  ) 


读读记记

mù xiè    mó ɡu   dǎ bàn   zhěn tóu   mènɡ huàn   lán kuī         

(       ) (      ) (      ) (        ) (          )  (       )

wèi lán   xún yì    mí màn   shēn yín    jǐ bèi    wēi xié   

(       ) (      ) (       ) (         )  (        ) (        )

fánɡ bèi   zhuó yuè    shǒu liú dàn    bú sù zhī kè   

(        ) (          ) (               ) (               ) 

wāiwāi xié xié    lǜ yīn yīn     piāo piāo yōu you      

(                ) (              ) (                      )

lú wěi     zú dǎnɡ     wǎn zhuǎn     zhēnɡ yǎn xiā

(        ) (         )  (            ) (                 )


第五单元看拼音写词语     姓名:          

读读写写

nónɡ yù   quán lì  jīnɡ lì   liú chànɡ   bīn fēn   qiǎo rán

(       ) (       ) (       ) (          ) (        ) (         )

ɡǔ dònɡ   yǐn dǎo   yǒu xiàn   xiǎo jìnɡ  ɡài niàn  chōnɡ pò

(        ) (       )(          ) (          ) (          )(         )

fēi xiánɡ   yuè dònɡ   shùn jiān   zhuó zhuànɡ   línɡ xìnɡ

(          ) (        ) (         ) (            )   (          )

 pū shǎn   jiān yìnɡ   bù qū   liú lián   chén wěn   hú xiàn

(        ) (         ) (       )(          )(           )(        )

yù wànɡ   duǎn zàn   zhēn xī   zhèn hàn  qīnɡ xiānɡ niǎo niǎo 

(         )(         ) (        ) (          )(                     )

 kē kē bàn bàn    huā fán yè mào    duō zī duō cǎi  zāo tà

(              ) (                  ) (                 )(        )


读读记记

pēnɡ rán yí zhèn     bù jiǎ sī suǒ     chónɡ jiàn tiān rì

(                   )  (                  )  (                     )

yǔ shì chánɡ cí   rè lèi yínɡ kuànɡ    ɡǎi tiān huàn dì

(                   ) (                    )  (                   ) 

ào rán tǐnɡ lì    shén qì shí zú    ɡū línɡ línɡ    kù ài

(                 ) (                 )  (              ) (       )

qí shuā shuā   lǒnɡ zhào   yōnɡ bào   shī mínɡ   zūn cónɡ

(             ) (          )  (        )  (        ) (          )

hē hù   qì pò   liú tǎnɡ   qīnɡ xī    qì ɡuān   jiǎo mó  

(       )(       )(          )(         )  (        ) (        )

fá wèi    lǐnɡ wù   fàn làn    juān zènɡ   liáo kuò

(        ) (        ) (         ) (          ) (          )


第六单元看拼音写词语     姓名:          

读读写写

pénɡ jià    mì shí    zhuānɡ shì   shuài lǐnɡ    zhào lì  

(        )(       ) (        ) (         )(         )

 shùn xù    hé xié    jī ɡuān huā    cán sānɡ    qiáo jiàn

(      )(       ) (          ) (       ) (        )  

xīn kǔ    dǎo yī   xiànɡ wǎn    cuī mián qǔ    ɡēnɡ tián

(       ) (       )(            ) (              ) (            )

fēnɡ qù   ɡuī cháo   bái lù    dà lì jú    jùn mǎ    hú pàn

(      )(       ) (        )(        ) (        )(         )

é huánɡ  nèn lǜ     chénɡ qún jié duì    tiān gāo dì kuò

(                    ) (                     ) (                )

  fánɡ qián wū hòu    biāo féi tǐ zhuànɡ    yuè mínɡ rénjìnɡ

(                ) (                 ) (                    )


读读记记

mù chǎnɡ   lüè ɡuò    shǎn shuò    xiānɡ qiàn    sī rónɡ

(          )(         ) (           ) (            ) (           )

zhē yǎn     chèn shān    fèi fǔ     wēi ruò    jīnɡ yínɡ

(         ) (           ) (        ) (           ) (           )

chén mò     yīn  fú    zhāo     qīnɡ liánɡ    fēi chí

(         ) (          )(          ) (            ) (          )

mài lànɡ    hónɡ pū pū     zhuān zhù      duān zhuānɡ

(          ) (              ) (            )   (             )

 yá bāo chū fànɡ   jí mù yuǎn tiào     cǐ qǐ bǐ luò 

(                   ) (                  ) (                  )

liáo kuò wú yín      mò mò wú yán       yōu rán zì dé    

(                   )  (                  )  (                    )


第七单元看拼音写词语     姓名:          

读读写写

biàn lùn   xiù huā  jìnɡ jiè   jiě dá   xìn fènɡ   wéi bèi

(       )(       )(       )(      )(        )(       )

 cénɡ jīnɡ   jiě shì   jiào shòu   xún chánɡ   lónɡ yǎ rén  

(       )(        )(         )(         )(           )

  rónɡ xǔ   ɡù zhì   tuō zhù   chǎnɡ huī   lán ɡān   xuān bù

(       )(      )(       )(         )(       )(           ) 

 dǎn dà wànɡ wéi     quán shén ɡuàn zhù     shǎnɡ xīn yuè mù

(              ) (                  ) (                )

yì sī bù ɡǒu    qīnɡ chè jiàn dǐ   rónɡ wéi yì tǐ    bà le  

(            )(                 )(                  ) (        )


读读记记

yāo qǐnɡ    sù xiànɡ    jìnɡ zì     zhù hè     dàn shēnɡ 

(        ) (          ) (          ) (          )   (         ) 

dá  rǎo     bào qiàn    měnɡ rán    shū chànɡ    jié zuò

(         ) (          ) (          ) (           )  (         ) 

 jiàn ɡuài   biān yuán   ɡǎn chù  hónɡ zhǒnɡ    yí huò   

(          ) (          ) (         )(           ) (       )

pínɡ huǎn    yì yànɡ     jī liè    zhà ɡān     jiān yì

(          ) (         ) (         ) (          ) (         )

yòu rén     kě bù    jiāo tán    zhì yǒu    huānɡ liánɡ

(        ) (        ) (          ) (         ) (             )

  mò mínɡ qí miào    diāo sù jiā     xiānɡ pēn pēn

(                    )(            ) (                  )

yí huò bù jiě     yí tài duān zhuānɡ    xìn xīn shí zú  

(                  ) (                      ) (                   )


第八单元看拼音写词语     姓名:          

读读写写

qī zǐ  chénɡ fá   bài jiàn   ɡān zànɡ   jìnɡ pèi  zhuó shí 

    )(        ) (        ) (        )        )(        )

pēn shè   tānɡ yào   qū ɡǎn   shuānɡ xī   zào fú   huǒ zhǒnɡ 

(       ) (        ) (      ) (         ) (      ) (         )

lǐnɡ xiù   chánɡ wèi   huǒ yàn   wéi kànɡ   hěn xīn   yī zhì

(        ) (         ) (       ) (        ) (        )(      )    

qū hán qǔ nuǎn    qì jí bài huài    wú nénɡ wéi lì   lǐ cǎi

(              ) (               ) (               )(      )

jì chānɡ xué shè     bǎi fā bǎi zhònɡ    biǎn què zhì bìnɡ

(                )  (                 )  (                 )


读读记记

báo lěi    zhǎo zé    dǎn pínɡ    tiě chā    qiú hūn

(       ) (       ) (         ) (        )  (         )

 kóu wěn    wéi bèi    jiě jiù     fēn fù    dǎo méi

(        )        ) (       ) (        )  (       )

tánɡ cháo    qǐ shì    dà chén    duàn dìnɡ   wān dòu  

        ) (       )  (        ) (         ) (        )

ɡēnɡ zhònɡ    jì yì     ráo shù    ɡuī ju    jīn bì       

         ) (       ) (        ) (       )  (      )  

jí xiánɡ rú yì     pī tóu sàn fà      wǎn ɡōnɡ dā jiàn  

(               )  (              )   (                )

xiào zhú yán kāi    ēn jiānɡ chóu bào    rónɡ huá fù ɡuì

(               )  (                 )  (               )

wú è bú zuò     xià liú wú chǐ    jián duǎn    xī zànɡ

(           )  (               )  (         ) (         )


日积月累             姓名:          

zhījǐ zhī bǐ      ɡōnɡ qí bú bèi       yùn chóu wéi wò  

(            ) (                )  (                 )

chū qí bú yì      wéi wèi jiù zhào     shēnɡ dōnɡ jī xī 

(            )  (               )  (                 )  

sì miàn chǔ ɡē     cǎo mù jiē bīnɡ      jué shènɡ qiān lǐ

(            )  (               )   (                )  

 fù bèi shòu dí     fēnɡ shēnɡ hè lì     shén chū ɡuǐ mò    

(            )  (               )   (               )  

suǒ xiànɡ wú dí    bǎi zhàn bǎi shènɡ    tū rán xí jī

(             ) (               )  (                )

bīnɡ ɡuì shén sù

(                )


日积月累

xióng xīn zhuàng zhì     jiān dìng bù yí

(                    ) (               )

jiān rèn bù bá     zì qiáng bù xī     jù shā chéng tǎ 

(             ) (              )  (              )

jí yè chéng qiú    chí zhī yǐ héng     quán lì yǐ fù 

(              ) (              ) (              )

zhī nán ér jìn     wú jiān bù cuī     zhī nán ér tuì

(             ) (              ) (              )

lù lù wú wéi     yí pù shí hán     cùn jìn chǐ tuì

(           ) (             ) (              )

yǒu shǐ wú zhōng     bàn tú ér fèi

(               ) (             )


上一篇:北师大版小学四年级数学下册期末考试试卷
下一篇:人教版小学一年级语文入学测试试卷

城市学校网网版权与免责声明:

1、凡本网来源注明“城市学校网”的所有作品,版权均属于城市学校网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:城市学校网”。违反上述声明者,城市学校网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明“来源:XXX(非城市学校网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。QQ:1191060874
关于我们 | 市场合作 | 建议反馈 | 站点地图 | 联系我们 | 免责声明
深圳幼儿园 | 深圳小学 | 深圳中学 | 深圳大学 | 深圳培训 | 咨询 | 问题 | 讨论 | 百科 | 小学作文 | 初中作文 | 高中作文 | 英语作文 | 试卷 | 看书 | 招聘 | 教案 | 课本 | 课堂 | 听力

技术支持:www.szxuexiao.com 最佳浏览分辨率:1024*768、IE6以上 声明:本站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载或引用的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除!