你现在的位置:学校网首页 - 小学试卷 - 五年级试卷 - 小学五年级语文上册拼音听写复习题

五年级试卷:小学五年级语文上册拼音听写复习题

所属栏目: 五年级试卷
【字号: 】【背景色 收藏此页】 【关闭
 关键字:
关键词:小学五年级语文上册拼音听写复习题,小学,五年级上,语文,拼音听写复习试卷
摘 要:第一单元zhāopáidānyōujíqièjùpàhuánjìngzhīqù()()()()(......
第一单元

zhāo pái dān yōu jí qiè jù pà huán jìng zhī qù

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

guāng gù kǒng pà chōng zú lǐ yóu wū yán qí shí

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

zhī chēng gǔ lì huán rào yú lè gǎn tàn zhōuyóu

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

sī kǎo pǐn wèi piàn duàn hū lüè yì yì fāng shì

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

qīng pén dà yǔ háo bù yóu yù

( ) ( )


读读记记

tān lán tōnɡ shùn kě kào péi yǎnɡ qí mǎ bǐ yù

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

xīn fēi nà hǎn bǎo lǎn ɡuò yǐn bào chánɡ bó zá

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

kuì zènɡ cí shí duàn liàn jiè jiàn jī chánɡ lù lù

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

gǔn guā làn shú liú guāng yì cǎi jīn jīn yǒu wèi tiān cháng rì jiǔ

(滚瓜烂熟 ) (流光溢彩 ) (津津有味 ) (天长日久 )

rú zuì rú chī fú xiǎng lián piān hú lún tūn zǎo bù qiú shèn jiě

(如醉如痴 ) (浮想联翩 ) (囫囵吞枣 ) (不求甚解 )

bēi huān lí hé qiān cháng guà dù rú jī sì kě bù yán ér yù

(悲欢离合 ) (牵肠挂肚 ) (如饥似渴 ) (不言而喻 )

qiān piān yí lǜ bié chū xīn cái yǔ zhòng bù tong dà xiǎn shēn shǒu

(千篇一律 ) (别出心裁 ) (与众不同 ) (大显身手 )

xīn ān lǐ dé niàn niàn bú wàng ǒu xīn lì xuè

(心安理得 ) (念念不忘 ) (呕心沥血 )


第二单元

读读写写

yōu fāng piāo bó wéi dú dùn shí cí xiáng xī han

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

lí bié dà dǐ jīng shén pǐn gé ling hún gǔ qì

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

mín zú qì jié mó nàn qī líng jìng yù bì jìng

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

suǒ wèi shū lǐ shuāi lǎo zhēn cáng shǒu juàn huá qiáo

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

néng shū shàn huà fēng qī xuě yā dǐng tiān lì dì dī tóu zhé jié

( ) ( ) ( ) ( )


读读记记

diàn wū bǐnɡ xìn juàn liàn zī tài mí rén zhì shǎo

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

lín jū chénɡ shu wán zhěnɡ yóu qí tí qián chán chán

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

ē nuó wǔ zī lín lín bō wén ɡān hé diǎn zhuì

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

pánɡ xiè fú xiàn cháo shī liú tōnɡ shū fu yìn xiànɡ

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

liánɡ sōu sōu pō fù shènɡ mínɡ xiānɡ piāo shí lǐ shǒu wànɡ xiānɡ zhù

( ) ( ) ( ) ( )


第三单元

读读写写

mù qián shàn gè bǔ rǔ tuì huà chuí zhí jīng yàn

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

pàn duàn tāi shēng tè zhēng shòu mìng zhēn guì jí cù

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

jǐng bào dào qiè fàn zuì xián yí jīn shǔ yín hang

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

tú zhǐ jí shǐ guī ding chuāng lián bǎo chí zàoyīn

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

fèi shuǐ jí zhōng chǔ lǐ duì fù yán zhì qí jì

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

bó wù guǎn ān rán wú yang ǒu duàn sī lián

( ) ( ) ( )


读读记记

guāi qiǎo xùn liánɡ qīnɡ xiù jiǎo jiàn jī jǐnɡ duǒ cánɡ

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

zhuī zhú qiánɡliè xī liú jǐnɡ jué chù dònɡ ruì lì

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

cuò zá tái xiǎn xiá zhǎi mián qiǎnɡ zhē bì rán ér

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

miàn lín kē lì lái yuán fēn liè piāo fú xuē ruò

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

róu hé xìnɡ nénɡ yī fù wěn dìnɡ zhāo huī dān diào

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

gǔ wǎnɡ jīn lái pánɡ rán dà wù qì xiànɡ wàn qiān

( ) ( ) ( )


第四单元 读读写写

fù jìn bǔ lāo yú ěr huī yìng jù liè shàng gōu

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

cāo zòng bǎi tuō yú sāi zhēng biàn jiǎo jié qǐ qiú

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

zuǐ chún jǔ sang lǚ tú yòu huò gào jiè shí jiàn

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

yán gé yǒng jiǔ qǐ shì shōu huò fēn fù zhà yóu

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

pián yi kě guì shí liu ài mù fēn biàn tǐ miàn

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

yín guāng shǎn shǎn xiǎo xīn yì yì bù róng zhēng biàn yī yī bù shě

( ) ( ) ( ) ( )


读读记记

jué zé huán bào hé ǎi mènɡxiǎnɡsù jìnɡ qiǎo miào

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

shǎn xiàn dìnɡ gòu yuē dìnɡ gào cí tiǎo bō rú qī

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

fán mào pénɡsōnɡ shānɡhài suǒ xìnɡ xì nì péi bàn

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

yán jiǎn zā zuǐ liú xiè xìn lài

( ) ( ) ( ) ( )

xīng luó qí bù dà xǐ guò wàng xīn ling shǒu qiǎo yuán yuán bú duàn

( ) ( ) ( ) ( )

luò yì bù jué shòu yòng bú jìn qīng sōng zì zài bú dòng shēng sè

( ) ( ) ( ) ( )


第六单元读读写写

dì zhèn hùn luàn ān dùn xī rì fèi xū jiān ding

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

wā jué jué wàng bào zhà tàn xī bēi tong chàn dǒu

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

yōng bào zāo gāo què shí zì háo téng xiě jìng yǎng

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

qí miào chū bǎn xì jù yán lì ling gǎn chuàng zuò

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

yuán quán jǐng gào tí xǐng qí tú jǐn shèn bǎ wò

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

jí duān duàn yán huān shēng xiào yǔ pò làn bù kān mǎn huái xìn xīn

( ) ( ) ( ) ( )

yì rú jì wǎng

( )


读读记记

pí bèi mánɡlù mián tiǎn chù mō cán rěn xū ruò

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

zhǐ jiào gǔn tànɡ hòu huǐ jiān sè tuō tà mó liàn

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

mán yuàn lěnɡmò shī hún luò bó zhèn ěr yù lónɡdà chī yì jīnɡ

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

dié dié bù xiū xuě shànɡ jiā shuānɡ lái rì fānɡchánɡ tǎn tè bù ān

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

liáo shènɡ yú wú

( )


第七单元读读写写

gū liáng sǔn shī diàn táng hóng wěi qīn rù xiāo huǐ

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

guī bǎo huī jìn jìn fàn zhuǎn yí yǎn hù rèn wu

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

qí qū shī tǐ zhuì luò báo zi chóu hèn tiàowàng

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

háo mài jǔ shì wén míng zhòng xīng gǒng yuè líng long tī tòu

( ) ( ) ( ) ( )

ting tái lóu gé shī qíng huà yì tiān nán hǎi běi qí zhēn yì bǎo

( ) ( ) ( ) ( )

mǎn qiāng nù huǒ zhǎn dīng jié tiě

( ) ( )

tínɡbó gánɡkǒu zhēn zhì chónɡgāo jìnɡ yì tǒnɡ zhì

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

zhún xǔ lǐ tánɡ nónɡ hòu kòu wèn qí zhì qí ɡān

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

jǐ liɑnɡ chà nà xiāo yān ɡú suǐ shānɡ hén tònɡ kǔ

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

lǐ pào zhā gēn xuán yá jué bì

( ) ( ) ( ) 日积月累

tong chóu dí kài lín wēi bú jù yǒng wǎng zhí qián qián pū hòu jì

( ) ( ) ( ) ( )

lì wǎn kuáng lán zhōng liú dǐ zhù dà yì lǐn rán háo qíng zhuàng zhì

( ) ( ) ( ) ( )

bù qū bù náo pī jīng zhǎn jí fèn fā tú qiáng lì jīng tú zhì

( ) ( ) ( ) ( )

zhòng zhì chéng chéng shě shēng qǔ yì rèn zhòng dào yuǎn zài jiē zài lì

( ) ( ) ( ) ( )


第八单元读读写写

yuǎn zhēng diǎn lǐ wěi yuán xié shāng wài bīn huìjí

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

àn zhào yù dìng pái liè bō làng bào fā dàn shēng

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

fèn dòu zhuāng yán xuān gào huān hū diàn niǔ sù lì

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

zhān yǎng sù jìng piāo fú xuǎn jǔ qí bīng gāo cháo

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

cì xù guāng míng gòng chǎn dǎng wàn shuǐ qiān shān

( ) ( ) ( ) ( )

sì miàn bā fāng pái shān dǎo hǎi

( ) ( )

pánɡbó nǐ dìnɡ dì yù xùn zhí bēn fù zūn zhònɡ

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

chóu chú àn rán cāo láo yán sù shí niǎn ɡān rǎo

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

chénɡkěn bǒ qí wéi nán shènɡlì bǎo zhènɡ tè shū

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

jū shù hún shēn tiáo zhou jú miàn lè hē hē

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

yè yǐ jì rì duān duān zhèng zhèng

( ) ( )


词语盘点1

(读读写写)

招牌 担忧 急切 惧怕 知趣 光顾 恐怕 充足 理由 屋檐 其实 支撑 鼓励 环绕 娱乐 感叹 周游 思考 品味 片段 忽略 意义 方式 倾盆大雨 毫不犹豫

(读读记记)

贪婪 通顺 可靠 培养 起码 比喻 心扉 呐喊 饱览 过癮 报偿 驳杂 馈赠 磁石 锻炼 借鉴 饥肠辘辘 滚瓜烂熟 流光溢彩 津津有味 天长日久 如醉如痴 浮想联翩 囫囵吞枣 不求甚解 悲欢离合 牵肠挂肚 如饥似渴 不言而喻 千篇一律 别出心裁 与众不同 大显身手 心安理得 念念不忘 呕心沥血


词语盘点2

(读读写写)

幽芳 飘泊 唯独 顿时 慈祥 稀罕 离别 大抵 精神 品格 灵魂 骨气 民族 气节 磨难 欺凌 境遇 毕竟 所谓 梳理 衰老 珍藏 手绢 华侨 能书善画 风欺雪压 顶天立地 地头折节

(读读记记)

玷污 秉性 眷恋 姿态 迷人 至少 邻居 成熟 完整 尤其 提前 潺潺 婀娜 舞姿 粼粼 波纹 干涸 点缀 螃蟹 浮现 潮湿 流通 舒服 印象 凉飕飕 颇负盛名 香飘十里 守望相助


词语盘点3

(读读写写)

目前 上腭 哺乳 退化 垂直 经验 判断 胎生 特征 寿命 珍贵 急促 报警 盗窃 犯罪 嫌疑 金属 银行 图纸 即使 规定 窗帘 保持 噪音 废水 集中 处理 对付 研制 奇迹 博物馆

安然无恙 藕断丝连

(读读记记)

乖巧 驯良 清秀 矫健 机警 躲藏 追逐 强烈 溪流 警觉 触动 锐利 错杂 苔藓 狭窄 勉强 遮蔽 然而 面临 颗粒 来源 分裂 飘浮 削弱 柔和 性能 依附 稳定 朝晖 单调 古今往来 庞然大物 气象万千


词语盘点4

(读读写写)

附近 捕捞 鱼饵 辉映 剧烈 上钩 操纵 摆脱 鱼鳃 争辩 皎洁 乞求 嘴唇 沮丧 旅途 诱惑 告诫 实践 严格 永久 启示 收获 吩咐 榨油 便宜 可贵 石榴 爱慕 分辨 体面 银光闪闪

小心翼翼 不容争辩 依依不舍

(读读记记)

抉择 环抱 和蔼 梦想 素净 巧妙 闪现 订购 约定 告辞 挑拨 如期 开幕 激发 简易 异常 葱茏 隐约 繁茂 蓬松 伤害 索性 细腻 陪伴 眼睑 咂嘴 流泻 信赖 星罗棋布 大喜过望

心灵手巧 源源不断 络绎不绝 受用不尽 轻松自在 不动声色

奋发图强、励精图治、豪情壮志、再接再厉、任重道远、同仇敌忾、众志成城、临危不惧、勇往直前、不屈不挠、大义凛然、前仆后继、披荆斩棘、舍生取义、力挽狂澜、中流砥柱


第六组

读读写写

地震 混乱 安顿 昔日 废墟 坚定 挖掘 绝望 爆炸 叹息 悲痛 颤抖 拥抱 糟糕 确实 自豪 誊写 敬仰 奇妙 出版 戏剧 严厉 灵感 创作 源泉 警告 提醒 歧途 谨慎 把握 极端 断言 欢声笑语 破烂不堪 满怀信心 一如既往

读读记记

疲惫 忙碌 腼腆 触摸 残忍 虚弱 指教 滚荡 后悔 艰涩 拖沓 磨练 埋怨 冷漠 失魂落魄 震耳欲聋 大吃一惊 喋喋不休 雪上加霜 来日方长 忐忑不安 聊胜于无


第七组

读读写写

估量 卫矢 殿堂 宏伟 侵入 销毁 瑰宝 灰烬 进犯 转移 掩护 任务 崎岖 尸体 坠落 雹子 仇恨 眺望 豪迈 举世闻明 众星拱月 玲珑剔透 亭台楼阁 诗情话意 天南海北 奇珍异宝

满腔怒火 斩钉截铁

读读记记

停泊 港口 真挚 崇高 敬意 统治 准许 礼堂 浓厚 叩问 旗帜 旗杆 脊梁 刹那 硝烟 骨髓 伤痕 痛苦 礼炮 扎根 悬崖绝壁


第八组

读读写写

远征 典礼 委员 协商 外宾 汇集 按照 预定 排列 波浪 爆发 诞生 奋斗 庄严 宣告 欢呼 电钮 肃立 瞻仰 肃静 飘拂 选举 骑兵 高潮 次序 光明 共产党 万水千山 四面八方

排山倒海

读读记记

磅礴 拟定 地域 殉职 奔赴 尊重 踌躇 黯然 操劳 严肃 石站 干扰 诚恳 簸箕 为难 胜利 保证 特殊 拘束 浑身 笤帚 局面 乐呵呵 夜以继日 端端正正
下一页

 教学视频

更多教学视频

 • 南湾教办沙西小学教学视频
  学科:科学 课程:《动物的卵》 年级:小学四年级 版本:教科版小学科学四(下)第二单元第6课 教师:李春云
 • 北师大附小教学视频
  学科:数学 课程:图形面积公式整理 年级:小学三年级 版本:人教版 教师:徐秋红
 • 福田区福南小学教学视频
  学科:英语 课程:过去式 年级:小学五年级 版本:深港版 教师:曾东升
 • 盐田区海涛小学教学视频
  学科:艺术 课程:《学写宋体字》 年级:小学六年级 版本:广东教育版 教师:郭小力
 • 龙华镇中心小学教学视频
  学科:语文 课程:太阳 年级:小学四年级 版本:人教版 教师:邹燕舞
 • 福田区华富小学教学视频
  学科:数学 课程:倒数的认识 年级:小学六年级 版本:北师大版 教师:陈冰
 • 南山实验学校麒麟部教学视频
  学科:语文 课程:《菜园里》 年级:小学一年级 版本:人教版 教师:王珊珊
 • 福田区福田小学教学视频
  学科:思想品德 课程:穿衣服的学问 年级:小学二年级 版本:广东教育出版社2009.7第6次印刷 教师:曹晓颖

城市学校网网版权与免责声明:

1、凡本网来源注明“城市学校网”的所有作品,版权均属于城市学校网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:城市学校网”。违反上述声明者,城市学校网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明“来源:XXX(非城市学校网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。QQ:1191060874
关于我们 | 市场合作 | 建议反馈 | 站点地图 | 联系我们 | 免责声明
深圳幼儿园 | 深圳小学 | 深圳中学 | 深圳大学 | 深圳培训 | 咨询 | 问题 | 讨论 | 百科 | 小学作文 | 初中作文 | 高中作文 | 英语作文 | 试卷 | 看书 | 招聘 | 故事 | 课本 | 课堂 | 听力

技术支持:www.szxuexiao.com 最佳浏览分辨率:1024*768、IE6以上 声明:本站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载或引用的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除!